Saturday, June 12, 2010

हल्लीच break-off झालाय माझा Marathi Poem

Break Off The Marathi Poem


हल्लीच break-off झालाय माझा


खुप वर्ष झाली आहेत भारताला मिळून
स्वातंत्र्य
मीही झालो आहे हल्लीच स्वतंत्र


नाही ती वाईट
होती,नाही माझा तसा हेतु होता
पण परिस्थितीमुळे आमचा break-off झाला
होता


सकाळी कॉलेजला जाताना दिसतात काही couples
तेव्हा मलाही
आठवतात ते आमचे सोनेरी दिवस


train ने,bus ने प्रवास करताना
वाटत बाजूची seat रिकामीच राहावी
जणू काही तीच बाजूला येवून बसेल ही आस
असावी


आजही तिची आठवण आली की जातो मी त्या ठिकाणी जिकडे आम्ही
भेटायचो
एकत्र पाहिलेली स्वप्ने आज पुन्हा पण एकट्यानेच पाहतो


तसा
मी जातो "आमच्या " जुन्या ठिकाणी खुप वेळा
तुम्हाला म्हणून सांगतो तिला
ही पाहिलय तिकडे मी ३-४ वेळा


तिच्या असण्याने आयुष्याला आलेली
पूर्णता झाली आहे नष्ट
अंधश्रध्ळूला नसणारा मी मलाही वाटायला लागल आहे
की मलाही लागली आहे कोणाची तरी दृष्ट


आधी म्हणल्याप्रमाणे मी
खरच झालो आहे का स्वतंत्र?
माझी अवस्था तर भारतासारखी झाली आहे
स्वातंत्र्य मिळूनही पारतंत्र्य असल्यासारखी आहे.

the writer said "just before a time I am Break Off & I am feel like a freedom, But at the end writer confused realy I am Free or .............."