Thursday, June 24, 2010

ORKUT Scrap & Marathi Boy

ORKUT Scrap & Marathi Boy


ओर्कुट वर अनेक मुले असतात,
पण जो मित्रांना स्क्रप मधेय (प्रेमाने)शिवी घालुन,
मुलींशी मात्र सभ्य भाषेत बोलतो,
तो मुलगा मराठी असतो...

ओनलाईन अनेक मुले असतात,
पण जो ओफिस चे काम नीट करुन,
मित्र परिवाराशीही बोलतो,
तो मुलगा मराठी असतो...

मेल FWD अनेक मुले करतात,
पण जो मुलींना embarassing वाटेल असे कही FWD करत नाही,
तो मुलगा मराठी असतो...

चाट वर मोबाईल नंबर अनेक मुले मागतात,
पण जो 'I Respect your Privacy'म्हणून,
मुलींना फोर्स करत नाही,
तो मुलगा मराठी असतो...

Virtual चाट फ्रेन्डस अनेक मुले असतात,
पण जो 'Whts Real,Virtual ?..Friends Are Forever'असे म्हणतो,
तो मुलगा मराठी असतो...

In our friendship - Marathi Poem

In our friendship - Marathi Poem


In Our Friendship Something special आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे


इन्द्र्धनुष्याचे रंग आहेत आणि पारिजातकाचा वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

मी म्हणजे जीवन आणि तु म्हणजे श्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

संकटांची नाही भिती, तुझ्या मैत्रीचा विश्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

कधी वाटते फक्त तुझी मैत्री सच्ची, बाकी दुनिया नुसता आभास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

हवे काय अजुनि त्याला, मित्र तुझ्यासम ज्यास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

ओढ तुझ्या सावलीची माझिया रस्त्यास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

असो वा नसो कुणी आपल्या संगे, पर्वा त्याची कुणास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये मित्रा बरेच काही खास आहे

माझ्या चुकांवरही मित्रा पांघरूण तुझे हमखास आहे
आपल्या मैत्रीमध्येइन्द्र्धनुष्याचे रंग आहेत आणि पारिजातकाचा वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे

मी म्हणजे जीवन आणि तु म्हणजे श्वास आहे
आपल्या मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे.

Marathi poem - म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

Marathi poem - म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही


तीची स्तुती करुन तीला
हरबरयाच्या झाडावर चढ्वायला
आम्हाला कधी जमलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कोणाच्या मागे शीट्ट्यामारत फीरण
आमच्या तत्वात कधी बसलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कोणी जर आवड्लीच तर
स्वतः हुन गप्पांना सुरवात करायला
आम्हाला कधी जमलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

दुसरयाचे वीचार ऎकत असतांना
आपले वीचार मांडण्याचि संधी
आम्हाला कधी साधताच आली नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कधी हीमत करुन कोणाला जर वीचारलेच
तर मी तुला त्या द्रुषटीनीकधी बघीतलेच नाही
या व्यतीरीक्त दुसरे काही आम्हाला ऎकायलाच मीळाले नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

प्रेमात नाहीचा अर्थ हो असतो
हे गणीत आम्हाल कधी समजलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

फुलपाखरा प्रमाणे आम्ही ही
बरयाच सुदर फुलां मधे वाव्ररत होतो
पण जाउन बसन्यासारखे फुल
अजुन आम्हाला दीसलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही.

Love has been alive Marathi poem - प्रेम देता आल पाह्यजे

Love has been alive Marathi poem - प्रेम देता आल पाह्यजे


प्रेम देता आल पाह्यजे, प्रेम घेता आल पाह्यजे प्रेम
प्रेम देता आल पाह्यजे, प्रेम घेता आल पाह्यजे
प्रेम देता आल पाह्यजे,
प्रेम घेता आल पाह्यजे
आयुष्यावर भरभरून
प्रेम करता आल पाह्यजे
प्रेम काय असत,
हे विचारा,प्रेम काय नसत!
आईच हलूवार गोंजारण
म्हणजे प्रेम असत
वडीलांच कधीतरी रागावण
म्हणजे प्रेम असत
भावाने केलेली धमाल
म्हणजे प्रेम असत
बहिणीने दिलेला रुमाल
म्हणजे प्रेम असत
मित्राने पाजलेली बीअर
म्हणजे प्रेम असत
'ती' लाजून म्हणते, 'डिअर ',
ते तर प्रेमच असत

प्रेम झेलता आल पाह्यजे
प्रेम पेलता आल पाह्यजे
प्रेम करण्यासाठी आधी
फुलता आल पाह्यजे
प्रेम कस असत,
हे विचारा,प्रेम कस नसत!
प्रेम मंगल असत,
प्रेम पवित्र असत
प्रेम म्हणजे अशावेळी
श्रीरामाच चरित्र असत
प्रेम खट्याळ असत,
प्रेम व्याकुळ असत
प्रेम म्हणजे कृष्णासाठी
गजबजलेल गोकुळ असत
प्रेम फालतू नसत
प्रेम बेगडी नसत
प्रेम म्हणजे देण-घेण तोलणारी
तागडी नसत
प्रेम नाटकी नसत,
प्रेम दिखाऊ नसत
जे दिखाऊ असत
ते प्रेम टिकाऊ नसत

प्रेम भजता आल पाह्यजे,
प्रेम पूजता आल पाह्यजे
प्रेमासाठी प्रेमामध्ये
भिजता आल पाह्यजे