Monday, November 8, 2010

Happy Dipawali Massage - दिपावलीच्या हादिँक शुभेच्छा

Happy Dipawali Massage - दिपावलीच्या हादिँक शुभेच्छा

नवा दिवस्
नवे वषँ
नवी आशा
नवा हषँ
नवे विचार
नवी कल्पना
नवे पाऊल नवी चेतना
मनापासुन एक इच्छा
दिपावलीच्या हादिँक शुभेच्छा

No comments: